De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

Religie welke het erotische en vrouwelijke onderdrukt

De opvattingen die wij allemaal over seksualiteit en het vrouwelijke hebben zijn beïnvloedt door de patriarchale religies. Dat geldt niet alleen voor mensen die zo'n religie aanhangen, maar eigenlijk voor iedereen die leeft binnen de patriarchale cultuur en dat zijn wij allemaal. Deze religies hebben ons de seksualiteit tegen gemaakt en stellen vrouwen voor als minderwaardige wezens. Zij zijn erin geslaagd om de bron van de schepping, datgene waar al het leven uit voortkomt voor te stellen als iets slechts. Hieronder wil ik aandacht besteden aan de opvattingen van de dominante religie in het Westen: het Christendom. Soortgelijke opvattingen zijn echter in alle patriarchale religies aan te treffen.

CHRISTENDOM EN HET VROUWELIJKE

Volgens de onderzoeker Jacob Slavenburg was het esoterische Christendom één van de hoofdstromingen in de beginnende Christelijke kerk. De esoterische tak ging uit van de persoonlijke godsbeleving: niet de godsbeleving via de priester of dominee, maar door innerlijk contact met de eigen kern.
Uiteraard vormt zoiets een bedreiging voor de machtspositie van de kerk en de daarmee voor de overheid. Vandaar dat deze stroming door de autoritaire tak letterlijk is uitgeroeid.

Het esoterische Christendom heeft een interessante visie op de verdrijving uit het paradijs. Men gaat uit van een Oppergod die zich echter niet manifesteert in persoonlijke vorm. Daaronder staan Ondergoden. Dit zijn entiteiten die zich wel als personen manifesteren (ook wel genoemd Demurgen). Eén van die ondergoden is Jahweh: de patriarchale mannelijke god van het Oude Testament.

De reden dat de mensen uit het paradijs verdreven zijn is volgens esoterische geschriften dat Jahweh kwaad werd toen Eva wijsheid wilde opdoen door het eten van de boom van goed en kwaad. Zij werd daartoe volgens deze mythe aangezet door haar moeder Sophia. Door het eten van de boom van goed en kwaad zou de mens kennis hebben gekregen over zijn goddelijke afkomst, hetgeen bedreigend was voor Jahweh. Immers als de mens rechtstreeks contact kan krijgen met de onpersoonlijke Oppergod gaat zijn positie verloren. De straf die Jahweh toen gaf was de verdrijving uit het paradijs.

JEZUS EN HET VROUWELIJKE

Over de persoon van Christus zijn vele opvattingen. Volgens Slavenburg was hij een persoon die er alle moeite voor deed om het vrouwelijke te verenigen met het mannelijke. Volgens hem waren vrouwen in de vroegste kerk priester, leraar en apostel en werd er op geen enkele wijze een onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Wat dat betreft was dit een revolutionaire beweging die haar tijd vooruit was. 

Dat onderscheid kwam pas door Paulus. Paulus is degene die het Christendom verspreid heeft. Dat het een wereldgodsdienst is geworden komt door hem. Hij heeft echter patriarchale opvattingen. Het is zijn versie van de leer van Jezus van Nazareth die uiteindelijk het Christendom is geworden.

Er zijn zelfs geleerden die stellen dat het beter zou zijn om te spreken van "Paulusdom" (zie bijvoorbeeld Burton L. Mack). De reden daarvan is dat hij de auteur is van meer dan de helft van de boeken uit Nieuwe Testament (soms geschreven onder een pseudoniem). Dat zijn dan ook nog de oudste en meest gezaghebbende boeken. Jezus heeft niets geschreven. Paulus daarentegen juist heel veel, maar hij geeft zijn eigen visie op veel zaken die niet noodzakelijkerwijs hoeft te sporen met de visie van Jezus van Nazareth.
Sterker nog, de oorspronkelijke volgelingen van Jezus die zijn leer het beste kenden hebben zich na zijn dood verenigd in een groep die de Ebionieten (klik hier voor een Engelstalige site met meer informatie) werd genoemd. Deze groep werd later door de volgelingen van Paulus als ketters beschouwd.

Interessant is dat in 2002 iemand in Groningen een scriptie heeft geschreven over dat Paulus een geheim agent van het Romeinse Rijk zou zijn die tot doel had de oorspronkelijke beweging te splitsen en een ideologie te verkondigen die het Romeinse rijk welgevallig was. Zie voor argumenten pro en contra : http://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/020413.wmv

Een voorbeeld van de afwijkende visie van Paulus die het officiêle Christendom is geworden is dat het in die visie verboden voor een vrouw is om priester te worden en dat zij een ondergeschikte positie in dient te nemen. Dat is niet iets dat spoort met de visie van Jezus. Hij zag vrouwen als gelijke.

Hieronder een citaat van Paulus: "Nu kom ik aan de punten waarover gij geschreven hebt. Het is goed voor een man geen omgang te hebben met een vrouw. Ja, maar met het oog op de vele gevallen van ontucht is het beter, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. man en vrouw moeten elkaar dagene geven waarop zij recht hebben. Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man; evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Tot de ongehuwden en weduwen zeg ik: het is goed voor ze, als ze blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Met andere woorden wie haar laat trouwen doet goed, wie haar niet laat trouwen doet beter (1 Korintiërs 7). Want het vlees leidt tot de eeuwige dood: Ik waarschuw U wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God niet erven (Galaten 5:22)".

Toen Paulus het Christendom verbreidde waren er nog diverse tempels in Europa en het Midden Oosten waar de heilige erotiek werd bedreven. Een voorbeeld daarvan waren de tempels van Korinthe. Hier vond de erotische eredienst voor Aphrodite plaats, uitgevoerd door priesteressen-prostituees. In zijn brieven aan de Korinthiërs trok Paulus hiertegen van leer. Uiteindelijk is het door zijn invloed dat deze tempels vernietigd werden.   

DE KERKVADERS

Paulus zijn opvattingen zijn later door tal van kerkvaders (theologen die leefden in de Middeleeuwen en nog steeds in hoog aanzien staan in de RK kerk) uitgewerkt en gespecificeerd. Centraal staat volgens de opvattingen van de kerkvaders die hun oorsprong vinden in bovenstaand citaat van Paulus dat het beter is voor een man om geen omgang te hebben met een vrouw, maar als hij zich niet kan beheersen dan geeft het huwelijk een uitlaatklep. Het huwelijk wordt daarbij gezien als een uitlaatklep voor de seksuele lusten van mannen en dan vooral voor die mannen die zich niet voldoende kunnen beheersen om een kuis leven te leiden.

Hierover is door kerkvaders veel geschreven. Zo koppelt Augustinus de erfzonde aan de seksualiteit. Hij stelt dat 'de vleselijke lust' de erfzonde doorgeeft. Zo wordt seksualiteit gezien als een hoofdzonde. De Parijse theoloog Hugo van Saint Victor zegt in de eerste helft van de twaalfde eeuw: "Omdat de copulatie van de ouders niet tot stand komt zonder lichamelijke begeerte, komt de conceptie van de kinderen niet tot stand zonder zonde."

Veelal wordt de vrouw beschouwd als de verleidster, degene die de man corrumpeert tot 'zondige lusten'. Volgens die opvatting is seks immoreel. Indien er al seks mocht plaatsvinden (het is nu eenmaal nodig voor de voortplanting) dan was het helemaal zondig om ervan te genieten.  

Men kan zich afvragen wat dat voor religie is. Een religie die de bron van het leven (seks) beschouwt als zondig. Een dergelijke religie ontkent het leven en de levensenergie. Echter als de levensenergie onderdrukt wordt dan verdwijnt deze niet maar wordt negatief en manifesteert zich in de vorm van agressie. Als dat op grote schaal gebeurt dan zal er sprake zijn van georganiseerde agressie (legers, oorlogen e.d.). 

Vandaar dat de geschiedenis van de patriarchale religies bol staat van de verheerlijking van geweld, hetgeen leidt tot oorlog, moord en doodslag.  

Er zijn religies die het leven vereren, dat zijn de religies die de Godin eren. Er zijn echter ook religies die de levenskracht verketteren en daarentegen de strijd (en de dood) vereren. Dat zijn de patriarchale religies.

 

godinsymbool.jpg (9186 bytes)

LITERATUUR

LIEFDE EN ANGST

Uiteindelijk is alles in het universum goed en is alles van Goddelijke oorsprong. Immers alles maakt uit van de schepping, ook het kwade. Desalniettemin zijn er twee basisenergieën: agressie en liefde. Beide maken deel uit van de schepping en beide hebben hun rol te vervullen.

Religies die het leven bevestigen staan voor de kracht van de liefde. Religies die de natuurlijke levenskracht onderdrukken staan voor angst. Angst leidt tot geweld. Zij leren dat je natuurlijke levensimpulsen zondig zijn. Dat je zelf zondig bent en dat je alleen maar door je aan hun religie te onderwerpen gered kan worden. Op die manier kunnen ze macht over je uitoefenen.     

Iedere religie die oproept tot oorlogen en deze zegent is een religie van angst. Deze religies sluiten liefde uit en bevorderen de krachten die zorgen voor de problemen die we al vele duizenden jaren (gedurende de tijd van het patriarchaat) kennen.

Men kan kiezen: of men propageert voor een vrije stroming van de levensenergie (seksualiteit) of men doet dat niet. Een samenleving die op het eerste gebaseerd is is een samenleving van liefde. In het tweede geval wordt de levensenergie geperverteerd hetgeen leidt tot geweld. Wat men dan krijgt zijn kruistochten en z.g. Heilige Oorlogen. De patriarchale religies behoren tot de tweede categorie. De religie van de Godin tot de eerste.  


EN WAT VINDT GOD WERKELIJK?

CITATEN UIT EEN NIEUW GESPREK MET GOD VAN NEALE DONALD WALSCH

"De mensen die jij heidens noemt, hebben een gigantisch respect voor het leven. Verkrachting kennen ze niet en in hun samenlevingen wordt nauwelijks gemoord. Jullie samenleving stopt seks, een uiterst natuurlijke, normaal menselijke functie, diep weg, keert zich ervan af en laat vervolgens mensen openlijk moorden. Dat is pas obsceen!

Jullie hebben seks zo vies gemaakt, zo schandelijk, taboe, dat jullie je ervoor schamen het te doen!

Wel, het goede nieuws is dat het prima is om van seks te genieten."

De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links