De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

nakhi ] ervaringen ]

GEDACHTEN OVER TANTRA

MAKE LOVE NOT WAR?

In het boek "Cosmos" van Carl Sagan vinden we de resultaten van een groot onderzoek van neuropsycholoog W. Prescott.  Prescott heeft een onderzoek gedaan onder 400 pre industriele samenlevingen. In Cosmos lezen we: "Hij heeft gevonden dat culturen waar men kwistig is met betrekking tot knuffelen van kinderen weinig neiging vertonen tot geweld. Zelfs samenlevingen waarin kinderen niet worden geknuffeld brengen niet-geweldadige volwassenen voor, mits de seksuele activiteit bij de volwassenen niet wordt onderdrukt. Prescott gelooft dat culturen die tot geweld geneigd zijn bestaan uit individuen die beroofd zijn geweest van lichamelijke geneugten (Cosmos pagina 331)."   

Tevens konkludeert hij dat waar het knuffelen wordt aangemoedigd misdaad minder voorkomt. In culturen waar het uiten van lichamelijke affectie wordt tegengaan "vindt men een neiging tot slavernij, frequent doden, martelen en verminken van vijanden en de overtuiging dat de vrouw inferieur is".

Kortom, een cultuur kan kiezen. Wat heeft een bepaalde cultuur liever: knuffelen of geweld. Het antwoord van de patriarchale maatschappij is duidelijk: geweld. Wat is jouw mening? 

Literatuur: Cosmos door Carl Sagan, uitgeverij Van Holkema en Warendorf, Bussum.

WAARDEN EN NORMEN

Op een site als deze komen soms reacties. Ik ben blij met iedere reactie, Het helpt me deze site te verbeteren en uit te breiden.

Sommige reacties inspireren me, andere verbazen me. Zo krijg ik soms reacties van mensen die zich ergeren aan de Kama Sutra plaatjes op deze site. Dat zijn de Indiase kunstwerkjes die op deze site te zien zijn waarop mensen zijn afgebeeld die de liefde bedrijven.

Zelf heb ik geen moeite met afbeeldingen van naakte lichamen of van mensen die met elkaar de liefde bedrijven. Het belangrijkste is of dergelijke afbeeldingen vanuit een zuivere motivatie gemaakt zijn. Als de motivatie zuiver is dan is het wat mij betreft prima. Als de achtergrond te maken heeft met commercie of als er onzuivere motieven in het geding zijn dan heb ik er ook moeite mee.

Waar ik echter vooral moeite mee heb zijn afbeeldingen en films waarop te zien is hoe mensen elkaar in elkaar slaan of vermoorden. De gemiddelde Western of misdaad film vind ik pas echt stuitend. Ik zie liever hoe mensen elkaar lief hebben dan hoe mensen elkaar geweld aandoen. Kennelijk is dat in deze wereld een vreemd standpunt. Deze wereld zit zo in elkaar dat seksualiteit, dat in feite niets anders is dan liefde uitgedrukt op een lichamelijk niveau, wordt gezien als iets waar wat mis mee is, terwijl geweld wordt gezien als iets normaals.

Er zijn veel landen waarin een afbeelding van een naakt lichaam als obsceen wordt beschouwd. Echter afbeeldingen van mannen die elkaar afslachten worden beschouwd als uitingen van heldenmoed.

Echter ook in Nederland geldt dat als ik ga zwemmen ik op de meeste plaatsen gedwongen wordt om een kleverig zwembroekje aan te houden. Wat is er natuurlijker dan een naakt lichaam?  Echter in het recreatiepark waar ik vaak ga zwemmen zie ik jongetjes schietspelletjes doen en dat mag wel. Ik ervaar dit als een perversie van natuurlijke waarden en normen.

De patriarchale cultuur zit zo in elkaar dat geweld wordt gezien als iets dat gezond is terwijl het lopen in natuurlijke staat of het vieren van de levenskracht wordt gezien als iets waar je voor moet uitkijken. Daar heb ik moeite mee.

En nu we het er toch over hebben. Nederland is vergeven van straten die zijn genoemd naar 'oorlogshelden'. In feite zijn de meeste van onze helden massamoordenaars. Neem bijv. iemand als Alexander de Grote. In feite heeft hij honderdduizenden mensen vermoord. Deze maatschappij is zo pervers dat we kennelijk moordenaars als helden beschouwen. En hoe meer personen iemand vermoord heeft hoe beter het kennelijk volgens deze maatschappij is.

De patriarchale maatschappij verheerlijkt geweld en verkettert de liefde. In sommige extreem patriarchale landen is dat nog duidelijker te zien dan hier in Nederland of Belgie. Oorlog wordt verheerlijkt, het vrouwelijke en erotische onderdrukt. In zijn extreme vorm is de patriarchale cultuur een soort doodscultus. De strijd en het doden wordt verheerlijkt en zelfs heilig verklaard. De matriarchale cultuur is daarentegen de cultuur van de levenskracht, van de erotiek. Dat is het grote verschil tussen matriarchaat en patriarchaat.  Het is het verschil tussen het vieren van de dood (bijv. door schilderijen met afbeeldingen van veldslagen) en liefde (door kunst met een erotische inslag).

DE VISIE VAN HET TIBETAANS BOEDDHISME    

In het Tibetaans Boeddhisme wordt het verheerlijken van geweld als erger gezien dan het feitelijk plegen van geweld. Dit omdat het verheerlijken, het prijzen van heldenmoed e.d. anderen aanzet tot geweld en daarom van het juiste pad (van liefde) afhoudt. Volgens de Tibetaans Boeddhisten is het anderen aanzetten tot verkeerde daden slechter voor het karma als het zelf plegen van een verkeerde daad. 

Dit belooft niet veel goeds voor de huidige wereldleiders en al diegenen welke meedoen aan de verering van 'de helden van het vaderland'. 

Volgens de Tibetanen kan geweld nooit liefde scheppen. Eigenlijk is het heel simpel: Geweld schept geweld en liefde schept liefde. Strijden voor de vrede is onzin. Daarom als je een liefdevollere samenleving wilt begin dan met het scheppen van liefde in je omgeving.

Voor meer informatie over de relatie tussen Tibetaans Boeddhisme en de inhoud van deze site klik hier.

VERBETER DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF!

Veel mensen zijn tegen oorlog. Wat velen echter niet beseffen is dat wat we in het groot zien tussen landen precies hetzelfde is als wat plaatsvindt tussen mensen onderling. Mensen die ruzie met elkaar maken doen hetzelfde als landen die oorlog voeren. Alleen de schaal waarop het plaatsvindt is anders.

Iemand die dan ook tegen oorlog en geweld is maakt zichzelf totaal ongeloofwaardig als hij om wat voor reden dan ook gaat ruzieen met een ander. Als dat gebeurt dan schept die persoon een oorlog in het klein. En dat is hetzelfde als wat landen doen in het groot.

Dit betekent niet dat je over je heen zou moeten laten lopen. Het is altijd mogelijk om op een rustige manier tegen de ander te zeggen wat je wilt en het is belangrijk om de weg waarvan jij vindt dat het de juiste is te volgen. Uiteindelijk kun je niemand ter wille zijn door iets te doen wat tegen je Zelf is. Niet alleen dat jij daardoor van je Zelf zult wegdrijven, maar ook de ander kan uiteindelijk geen bevrediging putten uit iets dat onder dwang ontstaat. Nog nooit is iemand echt innerlijk gelukkig geworden door een ander te dwingen of te manipuleren.

De wijze vervolgt zijn of haar pad zonder anderen te schaden of onnodig lawaai te maken. De wijze deelt op een rustige manier zijn of haar gevoelens en gedachten, echter zonder anderen onnodig te kwetsen of te schreeuwen. De wijze schept vrede en harmonie, zowel voor zichzelf als voor anderen. De wijze schept geen ruzie, maar deelt met compassie voor de ander simpelweg wat in hem of haar is. De wijze maakt deze wereld een beetje mooier. 

DE MATRIARCHALE CULTUUR: EEN ONTWIKKELDE MAATSCHAPPIJ

Soms wordt het matriarchaat vooral geassocieerd met eenvoudige culturen. Dit komt omdat de enige matriarchale culturen die op deze wereld zijn overgebleven vaak diep verscholen in het oerwoud liggen. Echter veel oude matriarchale culturen waren juist ver ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn de Indusvallei cultuur die duizenden jaren voor Christus steden, universiteiten en rioleringsssytemen omvatte of de matriarchale steden in wat nu Turkije is met tempels en beelden van de Godin.

De Franse antropoloog Roberto Macchiarelli van de universiteit van Poitiers heeft in wat nu Pakistan is en vroeger de steden van de Indusvallei cultuur voorbeelden van antieke tandheelkunde gevonden in de vorm van perfect uitgeboorde tanden en kiezen in schedels. 

Er wordt gezegd dat het patriarchaat de motor was tot een sterke technologische ontwikkeling. Ik denk niet dat dit zo is. De patriarchale stammen die de Indusvallei cultuur onderwierpen waren ruitervolkeren van een gering ontwikkelingsniveau. Zij verwoesten een cultuur met universiteiten en rioleringssystemen. Gedurende het patriarchaat is er zoveel energie besteed aan verwoesting dat daardoor de welvaart letterlijk en figuurlijk geweld is aangedaan.

Als de Indusvallei zich ongestoord had kunnen ontwikkelen dan hadden we nu het paradijs op aarde gehad. Pas na de Renaissance kwam er een cultuur op die in technologisch opzicht verder was dan de oude culturen, waaronder de Indusvallei cultuur. Dit betekent dat in 3000 jaar de mensheid geen stap verder is gekomen (het einde van de Indusvallei cultuur was 1500 voor Chr., de renaissance vond plaats vanaf 1500 na Chr.).

Stel dat die Indusvallei cultuur zich ongestoord had kunnen ontwikkelen dan hadden we nu de technologie gehad die met het jaar 5000 wordt geassocieerd (nu zitten we rond het jaar 2000 + 3000 verloren jaren = 5000). We zouden dan naar de sterren kunnen reizen, ziektes zouden zijn overwonnen, armoede zou zijn uitgebannen. We zouden een technologie hebben die we ons nu niet voor kunnen stellen. Die technologie zou dan niet aangewend zijn voor oorlogsvoering, maar juist om het leven te veraangenamen en te bevestigen. We zouden het paradijs op Aarde hebben geschapen. Het patriarchaat is er de oorzaak van dat het paradijs nog ver weg ligt.

HEDENDAAGS MATRIARCHAAT

De vraag is hoe kan een moderne matriarchale cultuur er kan uitzien? Er is natuurlijk geen sprake van dat we in de hedendaagse Westerse cultuur de stamsamenlevingen zoals die bestaan in verafgelegen gebieden kunnen overnemen. Als helder is hoe een matriarchale cultuur er zou kunnen uitzien dan wordt het ook mogelijk om een programma te formuleren dat de overgang naar een matriarchale cultuur mogelijk maakt. Ik denk dat de volgende punten belangrijk zijn:

Dit zijn een aantal punten die kenmerkend zijn voor een matriarchale samenleving. Als we deze punten bekijken dan lijkt het erop dat we in ieder geval in delen van Europa pogingen doen om dit te realiseren. Helaas gaan stappen vooruit ook gepaard met stappen achteruit.  

Ik zie Nederland als een gematigd patriarchale samenleving. Vroeger was ook Nederland een 'gewone' patriarchale samenleving. Gezien deze ontwikkeling is de stap naar een matriarchale samenleving logisch en voor de hand liggend. Daarom zie ik wat op deze site wordt gepropageerd dan ook niet als een onhaalbaar ideaal, maar als iets dat gerealiseerd gaat worden. Uiteindelijk zullen mensen hoop ik eerder kiezen voor liefde dan voor pijn.  

KLIK HIER VOOR EEN BESCHRIJVING VAN EEN HEDENDAAGSE MATRIARCHALE CULTUUR, DE NAKHI VAN CHINA

relatie 5.gif (46772 bytes)

VERSCHILLEN TUSSEN MATRIARCHAAT EN PATRIARCHAAT.

Hieronder een overzicht van de verschillen tussen matriarchaat en patriarchaat. Deze tabel is gemaakt door en afkomstig van Ton de Booij, uitgever van de Uranische nieuwsbrieven http://www.egoproject.nl/star en met zijn toestemming hier geplaatst. Naar mijn mening geeft deze tabel een goede samenvatting van de meest belangrijke verschillen tussen de huidige patriarchale cultuur en de matriarchale samenleving.  

tekstmatriarchaat.gif (43023 bytes)

HET ALTERNATIEF: DE LIEFDEVOLLE MAATSCHAPPIJ

In een van zijn boeken (Derde gesprek met God) beschrijft Neale Donald Walsch andere planeten waar justitie en politie niet bestaan omdat iedereen leeft volgens een natuurlijke harmonie.

Als we als mensheid echt ontwikkeld waren dan zou het mogelijk moeten zijn om het eens te worden over een aantal eenvoudige basisprincipes, zoals niet doden, geen agressie, niet stelen enz.

Als mensen leven in een natuurlijke harmonie worden wetten overbodig en is de maatschappij liefdevol en vreedzaam. Waarom zou je iemand kwaad doen? Daar is noch de persoon zelf (denk bijv. aan negatief karma), noch de ander mee gediend

Hoeveel geld geven wij niet uit aan bewapening, gevangenissen, controleurs, een justitieel apparaat, politie e.d. Al het werk dat daarin gestoken wordt is in feite verspild. Het is een brevet van onvermogen van de mensheid om als ontwikkelde wezens samen te leven. Het toont aan dat we op dit moment barbaren zijn.

Uiteindelijk is de enige functie van een leger om anderen te doden. En daar geven we geld aan uit en we zijn trots op onze oorlogshelden. 

Aan de ene kant wordt de mensheid technologisch steeds ontwikkelder, maar ethisch gezien blijven we primitief. Dit moet op een gegeven moment fout lopen. Als de mensheid geen kans ziet om zijn ethiek te veranderen dan is dat het einde van de mensheid. Alleen door te gaan leven in harmonie met elkaar en het stadium van barbarendom te overstijgen kan de mensheid overleven.

Een ontwikkelde techniek is nu eenmaal niet te verenigen met een primitieve ethiek. Daarom "the time is now". Als bewoners van deze aarde moeten we niet langer aarzelen, we moeten ons niet langer verliezen in ego-problemen, we moeten ons niet langer bezig houden met onzin, maar we dienen ons te ontwikkelen tot apostelen van een nieuwe liefdevolle tijd.   

DE VERLICHTE SAMENLEVING: CITATEN VAN NEALE DONALD WALSCH EN MIJN COMMENTAAR EROP

Vertaling: Roeland

We definieeren onszelf als een maatschappij via onze wetten. Maar doen we er goed aan om dat te doen? Ik geloof dat het antwoord nee is. Alle wetten zijn onnatuurlijk. De natuurlijke uitkomst van een daad zou voldoende moeten zijn.  

In onze maatschappij zijn natuurlijke uitkomsten niet genoeg. En dat is omdat we barbaren zijn. Iemand zien doodgaan, voor onze ogen het leven van iemand zien verdwijnen zou voldoende moeten zijn om ons te weerhouden anderen te doden, maar dat is het kennelijk niet.

Het is zelfs zo dat doden in onze maatschappij wordt verheerlijkt. Het wordt in kleur op grote schermen vertoond. De daad van liefhebben mag niet op een dergelijke gedetailleerde manier op het scherm worden vertoond. 

In een verlichte maatschappij zijn er geen wetten. Alle regels bestaan uit zelf regulering.

MIJN COMMENTAAR:

Zolang er nog politie is, zolang er nog justitie is, zolang er nog wetten zijn, zolang er nog een leger bestaat, zolang is dit een barbaarse maatschappij die kennelijk slechts in toom gehouden kan worden door dwang.

Pas als mensen vanuit zichzelf het goede doen, nalaten de ander te beschadigen en enkel liefde tonen voor elkaar, pas dan hebben we een echte samen-leving.  

Momenteel is onze technologie dusdanig dat we geen andere keus hebben dan om een echte samen-leving te scheppen. Doen we dat niet dan zullen we onszelf verwoesten. Doen we dat wel dan creeren we een paradijs op Aarde. Aan ons de keuze.

DE VROUWELIJKE PIJN

Het valt mij op hoe ongelooflijk veel vrouwen zwaar beschadigd zijn geraakt in seksueel opzicht. Het lijkt wel alsof de meeste vrouwen te maken hebben gehad met seksueel geweld. Eigenlijk bevat de term seksueel geweld een innerlijke tegenstelling. Immers seksualiteit is de lichamelijke uitdrukking van liefde (liefde definieer ik als de drang tot een worden met iets of iemand, seksualiteit is daar de lichamelijke uitdrukking van). Liefde en geweld zijn elkaars tegengestelden. Ze sluiten elkaar uit. Liefde is verbindend, geweld is scheidend. Dat liefde desondanks in deze samenleving met geweld wordt verbonden geeft aan hoe pervers deze samenleving is.

Nog steeds worden jongetjes aangezet tot macho gedrag. Ze leren dat het stoer is om "het" met veel meisjes te doen. Een meisje dat zich zo zou gedragen wordt gezien als een slet. Meisjes wordt de seksualiteit vaak tegen gemaakt. De spanning tussen jongens waarbij de seksuele drang wordt opgefokt en meisjes waarbij de seksualiteit juist tegen wordt gemaakt leidt tot vormen van vormen van seksueel geweld. Immers de jongens willen wel, de meisjes minder en aangezien jongens geleerd hebben dat uitoefenen van geweld een goede manier is om het man zijn tot uiting te brengen (dat zien ze op televisie) ligt het resultaat voor de hand.

Het is geen natuurwet dat vrouwen minder seksueel ingesteld zouden zijn als mannen. Integendeel, energetisch gezien is het seksuele potentieel van de meeste vrouwen groter (mannen verliezen bij de geslachtsdaad door middel van de zaadlozing meer energie dan vrouwen). Echter de patriarchale maatschappij doet er alles aan om dat te ondermijnen. In de matriarchale maatschappij daarentegen waren vrouwen minstens zo seksueel ingesteld als mannen.  

Het seksuele geweld in deze samenleving leidt ertoe dat vrouwen ook op latere leeftijd niet of minder van hun seksualiteit kunnen genieten. Veel van die vrouwen associe�ren seksualiteit met pijn en niet met genot. Het verwerken van oude pijn is vaak een moeizaam proces dat jaren vraagt van begeleiding en dan nog is het resultaat vaak teleurstellend.

Over dit onderwerp heb ik een speciale pagina gemaakt. Hier kun je opkomen door op deze tekst te klikken.     

beating_heart_2.gif (3171 bytes)

LILITH

Lilith is de eerste vrouw. Die vrouw die voor Eva ter wereld kwam. Zij werd door Adam verworpen omdat zij zijn gezag niet erkende. Daarop werd Lilith verbannen en schiep God Eva. Over Lilith trof ik het volgende (vertaalde) gedicht aan (zie onder de afbeeldingen, auteur onbekend):   

Lilith: modern (afbeelding links) en Soemerisch (afbeelding rechts)

cjLilith.jpg (37139 bytes) burnLi2c.jpg (23380 bytes)

Gedicht voor Lilith

Ik ben Lilith, de Grootmoeder van Maria Magdalena

Ik ben Lilith, wiens seksuele vuur te warm was voor God

Ik ben Lilith, de eerste vrouw, die verbanning verkoos boven dienstbaarheid

Ik ben Lilith, moeder van de moederlozen

Ik ben Lilith, wiens slangetong Eva deed lachen en haar de appel deed eten.

Ik ben Lilith, strijdster tegen hypocretie.

Ik ben Lilith, geest van de Nacht en Maan.  

Cosi Fabian

lilith.jpg (24441 bytes)

  


Roeland: De auteur van deze site. Voor vragen en contact kun je mailen shiva7777@gmail.com  


  De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

nakhi ] ervaringen ]